ศาลจังหวัดฝาง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลจังหวัดฝาง ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 โทร.053-451151 แฟกซ์.053-451472 E-Mail : fngc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
ประกาศ
ประกาศศาลจังหวัดฝาง
 1. ประกาศสำนักงานประจำศาลจังหวัดฝาง เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
 2. ประกาศสำนักงานประจำศาลจังหวัดฝาง เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล (แก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข)
 3. เรื่อง การรับสมัครผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดฝาง 01-05-2561
 4. ประกาศศาลจังหวัดฝาง ว่าด้วยการส่งคำคู่ความหรือเอกสารโดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๑
 5. ประกาศศาลจังหวัดฝาง เรื่องยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชนและหรือสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการศาลจังหวัดฝาง
 6. ประกาศศาลจังหวัดฝาง ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เรื่อง การส่งคำคู่ความหรือเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลหรือต่อคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งโดยทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2561
 7. ประกาศศาลจังหวัดฝาง เรื่อง การส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)
ประกาศงานพัสดุ
 1. ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (จ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม)
 2. ตาราง ปปช.07 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561
 3. ประกาศศาลจังหวัดฝาง เรื่องรับสมัครงานจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดฝาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561
 4. ประกาศศาลจังหวัดฝาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม)
 5. ประกาศศาลจังหวัดฝาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์)
 6. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม)
 7. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์)

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด